Scénář

Scénář tábora 2012 se bohužel nedochoval. Uvádíme z něj tedy jen několik her. Obsahoval však hry, které tematicky ilustrovaly příběh Skutků apoštolských od seslání Ducha svatého po Pavlův příchod do Říma. Doplněn je pak scénářem téhož tématu ze svatojakubského tábora z roku 2005:
 
1. Seslání Ducha svatého (Sk 2)
Rozřazovací hra se odvolávala na různé jazyky, kterými lidé mnoha národů slyšeli promlouvat apoštoly. V lese viselo na stromech dvanáct vět v různých jazycích a jednotlivci měli najít překlad pomocí vlastních znalostí, či slovníků na jiných místech. Čím více vět, tím více bodů pro skupinku. Zde jsou věty i s překladem:

Angličtina

The spirit is willing and ready, but the body is weak (Mar 14:38 MRD)

Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. (Mar 14:38 KMS)

 

Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mar 1:11 CEP)

You are my son, my loved one. I am delighted with you! (Mar 1:11 MIT)

 

Francouzština

Mnozí první budou poslední a poslední první. (Mat 19:30 KMS)

Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers (Mat 19:30 FBJ)

 

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli (Mat 13:44 CEP)

Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ  (Mat 13:44 FBJ)

 

Italština

Kdo má uši, slyš. (Mat 11:15 CEP)

Chi ha orecchi per udire oda. (Mat 11:15 NRV)

 

Království nebeské je jako hořčičné zrno (Mat 13:31 CEP)

Il regno dei cieli è simile a un granello di senape (Mat 13:31 NRV)

 

Latina

"Duše má velebí Pána (Luk 1:46 CEP)

Magnificat anima mea Dominum (Luk 1:46 NOV)

 

Quaerite autem primum regnum Dei (Mat 6:33 NOV)

Hledejte především jeho království  (Mat 6:33 CEP)

 

Němčina

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl (1Co 10:12 CEP)

Daher, wer meint zu stehen, soll sehen, (daß) er nicht falle (1Co 10:12 MNT)

 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Luk 3:4 CEP)

Bereitet den Weg (des) Herrn, gerade macht seine Straßen (Luk 3:4 MNT)

 

Ruština

Bůh je láska  (1Jan 4,16)

Бог есть любовь

 

Rumunština

A tak zůstává víra, naděje, láska

Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea;

2. Uzdravení nemocných (Sk 3)

Skupinky se rozestaví kolem herního pole, v jehož středu se pohybují uzdravující apoštolové. Každá skupinka má několik handicapovaných: Slepého (šátek přes oči), chromé (dva svázaní nohou k sobě), němého (šátek přes ústa, nesmí mluvit), hluchého (nesmí se mluvit na něj - špunty do uší?) a další. Do herního pole smí vždy pouze jeden (s výjimkou chromých). Na zapískání začíná hra a apoštolové začnou rozhazovat lístečky s názvy jednotlivých postižení. Hráč může ze země vzít pouze název svého postižení, donést na své stanoviště a být uzdraven ze svého neduhu. Vedoucí si na stanovišti udělá bod a může vyrazit další člen. Hráč nesmí sbírat cizí postižení, ale může na svém stanovišti o jejich poloze kamarády informovat. Slepý ani jinak nemá šanci na nalezení svého uzdravení. Skupinka, která se dříve uzdraví celá, vítězí. Mohou se získávat body za pořadí. Hra se může buď opakovat, nebo se prodloužit opakovaným rozdělováním nemocí a hodnotit největší počet uzdravení. 

 

 

Neděle odpoledne 24.7.: Seslání Ducha svatého

            Na začátek krátký úvod do CTH, posléze inscenovaný úryvek ze začátků Skutků – přicházejí vedoucí a ve světových jazycích hlásají, že Ježíš vstal z mrtvých: situace se vysvětlí a nastane vysvětlování pravidel hry:

            Děcka jsou učedníci osvícení Duchem svatým a jdou rozhlašovat do ulic radostnou zvěst o vzkříšení. Protože ve městě je řada nechápavých lidí z různých zemí, je třeba jim situaci vysvětlit. Lidé kladou otázky ve své řeči a na tyto otázky je třeba odpovědět také jejich řečí. Například: Odkjaľ pochádza ten Jezus? Je třeba odpovědět: Z Nazareta. Těch lidí bude hodně a každý musí odpovědět právě třem lidem. Lidé jsou papírky s otázkou na stromě. Každá otázka má číslo s počtem bodů, které respondent získá za správnou odpověď. Každý přistoupí, přečte si otázku, zhodnotí, zda umí odpovědět, uváží, zda za ni dostane dost bodů, pak si teprve lísteček vezme, napíše na něj odpověď, podepíše a odevzdá vedoucímu. Vyplněné lístečky odevzdávají po jednom, aby je nevysbírali najednou. V táboře je k dispozici i Písmo, kde si mohou děcka doplnit vědomosti na ty nejtěžší špeky. Kromě toho se po lese procházejí jazykoví konzultanti.

 

Pondělí 25.: divy Petra a Jana

Běhání po stanovištích. Na každém z nich se bude plnit nějaký úkol. Úkoly jsou koncipovány jako zdoláváni překážek se kterými se potýkají nějakým způsobem postižení lidé. Na konci úkolu jsou postižení jakože uzdraveni (viz. NZ divy Petra a Jana).       úkoly:

                        1] uzdravení slepého [stopky, blok, tužka]

                                   > průchod trasou na čas

                        2] uzdravení chromého  [blok, tužka, nůžky, špagát]

                                   > předávání chromého sítí udělanou z provázku a nataženou mezi vhodně rozmístěnými stromy.

                        3] němota [stopky, blok, tužka, ...na úkoly...]

                                   > varianta 1: jeden bude němý - bude muset vysvětlit skupince úkol

                                   > varianta 2: skupinka bude mít úkol a nesmi při něm promluvit

                        4] hluchota [zprava pro skupinky, stopky, blok, tužka]

                                   > zpráva ...

 

 

Úterý 26.7.: Sedm jáhnů

            Každá skupinka dostane na začátku hry určitý počet papírku (majetku), které bude mít za úkol přemístit přes určité území střeženého vedoucími. Majetek může být při transportu zabaven vedoucím při zasazeni střelou. Cílem transportu budou fáborky označená území, ve kterém bude nádoba, do které je třeba vhodit nesené papírky. Každá skupinka bude mít jinaou barvu papírku. Kazda nádoba bude mít předepsané kolik papírků je třeba do ní od každé družinky umístit. Počty papírků by měly být nakalkulovány tak, aby každý ze družinky musel navštívit alespoň půlku nádob. Body se počítají dle toho z jaké míry skupinka splní svůj úkol /počty papírků v té které nádobě/

                        [fáborky, střelivo, zdravotník, 7 nádob, píšťalka]

                       

                       

Noční hra Pronásledování křesťanů I.  (v noci út 26./st 27.7.)

 

Motto:Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve ... Saul se snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře ...“ ... křesťané se dozvědí, že brzy ráno je chtějí jejich pronásledovatelé zatknout a popravit. Jediným východiskem je uniknout do lesa a tam se do rána ukrýt, aby je nenašli a oni mohli za světla utéct do jiného města. Jenže pronásledovatelé se to dozvědí a vydají se za nimi již v noci, aby je chytli.

 

Pomůcky: bílá barva na obličej

 

Schopnosti a dovednosti: odvaha, prohledávání nočního terénu

 

Cíl: schovávat se v terénu (předem vytyčeném), abych nebyl do 30 minut ostatními chycen

 

Pravidla hry: Z každé družinky vybereme dva nejmladší členy a nabarvíme jim obličej na bílo. Ti se pak vydají poschovávat do určeného prostoru. Za 10 – 15 minut se za nimi vydá zbytek tábora, aby je vypátral. Kdo není do 30 minut nalezen a chycen, je zachráněn a získává určitý počet bodů pro svou družinku. 

Doba přípravy: 30 min

Čas hry: 30 min

 

 

Středa 27.7.: Pronásledování křesťanů II.

Motto: „Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve ... Saul se snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře ...“

 

Pomůcky: tužka, papír

 

Schopnosti a dovednosti: orientace v terénu pomocí mapy a buzoly (ale i bez nich), vyjadřovací schopnost, pozornost, vnímavost, představivost, umění naslouchat, odhad vzdálenosti

 

Cíl: pomocí verbálního projevu – popisu cesty- najít neznámý úkryt v terénu

Doba přípravy: 1 min

Čas hry: 3,5 hodiny

Pravidla hry: Vybereme jednoho člena z každé družinky, který bude vedoucím šestičlenné skupiny, vytvořené po jednom členu z ostatních družinek – to budou vyzvědači. Jednotlivé skupinky se vydají z tábora, každá jiným směrem, do vzdálenosti asi 0,5km, kde si vybudují tajný úkryt před pronásledovateli, který bude náležet vedoucímu skupiny a jeho vlastní družince. Vyzvědači z ostatních družinek si zaznamenávají přesně trasu (pomocí mapy, buzoly...) k úkrytů křesťanů, aby ji pak mohli popsat své vlastní družince až se s ní zase setkají. Pomáhají však stavět přístřešek (150x100x100cm výška) vedoucímu, který je vede. Až je úkryt hotový, vloží tam vedoucí list papíru s výrokem z Písma, ale tak, aby si to nepřečetli vyzvědači. Za 1,5 hod.se všichni sejdou v táboře, zvědové se vrátí ke svým družinkám a co nejrychleji jim vyloží, kde mají hledat tajné úkryty ostatních křesťanů (soupeřů) – nesmí jim ukazovat svůj náčrtek trasy, mapu nebo poznámky – smí jen hovořit. Jakmile vyzvědač skončí svůj výklad, prohlásí: „to je vše“ a dál se již nesmí jakkoli vyjadřovat k popisu cesty ke skrýši, jež pomáhali budovat a během cesty k ní jen MLČÍ! Pomáhají družince s hledáním těch úkrytů, o kterých nevědí. Kdo má nejrychleji úryvky z Písma ze všech skrýší, ohlásí se v táboře vedoucímu (zaznamenává se čas příchodu – nejrychlejší vítězí, 1 neobjevená skrýš = 1 hodina navíc). Časový limit této části je zase 2 hodiny.

Pozn.: úkryty nesmí být vzdáleny více než 1300 kroků, prvních 1000 (800) kroků musí jít po vyšlapaných cestách, posledních 300 (500) kroků mohou zvolit libovolným směrem.

 

 

 

Čtvrtek 28.7.: Poslepu do Damašku I

Schopnosti a dovednosti: Nervosvalová koordinace a orientace v neznámém prostoru bez kontroly zrakem

 

Cíl: po jednotlivých metách dojít do cíle

 

Doba přípravy: 30 min

 

Čas hry: 1,5 hodiny (2 stejné dráhy současně)

 

Pravidla hry: jednotlivci se vyvedou se zavázanýma očima z tábora na neznámou louku, kde jsou od startu k cíly klikatě ve stejných rozestupech rozmístěny mety (kameny). Hráči se snaží v co nejkratším čase zdolat tento úsek bez vynechání jediné mety (ztráta 1 mety = 5 min penalizece). Časy jednotlivých členů skupinek se sečtou a nejrychlejší družstvo vítězí.

 

Poslepu do Damašku II (st 27,7,)

Motto: Pavel oslepl

 

Schopnosti a dovednosti: Nervosvalová koordinace a orientace v neznámém prostoru bez kontroly zrakem

 

Cíl: Dojít poslepu do Damašku s celou svou družinou (Damašek představuje deka)

 

Doba přípravy: 1 min

 

Čas hry: 1 hodina

 

Pravidla hry: Všem členům všech družstev se zavážou oči, vyvedou se z tábora na louku, kde se rozprostře uprostřed deka. Úkolem je objevit Damašek (deku) a nenápadně to prozradit svým spoluhráčům. Které družstvo kompletní jako první dorazilo do Damašku, vítězí a muže si sejmout šátky a bez mluvení pozorovat ostatní osleplé, jinak bude vyvedeno z hrací plochy. O pořadí dalších družstev rozhoduje čas.

 

Noční hra: Čtvrtek/pátek: Petr ve vězení /noční hra/

Úkolem bude po probuzeni jit určitou vyznačenou trasu tak, aby družinka nebyla viděna, či slyšena strážcem, který bude po této trase chodit. Stráž bude moci používat baterku.

Družinka musí bez úhony dojít do večeřadla.               

                        [baterka, blok, tužka]

 

 

Pátek 29.7.: Gladiátorské hry

 

Obecně: Každá skupinka si rozdělí, kdo ji bude reprezentovat v následujících disciplínách – každý člen v jedné. Ostatní sledují a fandí.

 

Lukostřelba: Na 20 metrů do asi metrového terče, tři střely. škála 5; 3; 1 bod.

Rytířské klání: Podél 20 m cesty se zavěsí 10 kroužků. Soutěžící si sedne na vozík, který potáhnou dva členové jeho družinky, a dřevcem se bude snažit napíchnout co nejvíce kroužků. Co kroužek to bod.

Šerm: Šest hráčů se utká mezi sebou vyřazovacím způsobem. Na začátku mají všichni tři životy. Zabitím protivníka si připíší jeden život navíc. Tři postoupivší se utkají každý s každým a započítají se jim jako body životy, které jim po každém souboji zbyly, plus pět za každé místo.

Souboj se šelmou: Šelma vedoucí bude mít zavázané oči a na zádech červený šátek, který se bude reprezentant snažit ukořistit. Reprezentant má ovšem na nohou  rolničky a šelma v ruce ručník s uzlem. Po zásahu ručníkem je hráč mrtev. Ukořistění znamená 10 bodů.

Souboj na sítě:  Jako v šermu, jen s jedním životem. Cílem je vsítit protivníka.

 

           

 

Sobota 30.: 1. misijni cesta / celodenni vylet/

           

 

 

 

 

Pondělí dopoledne 1.8.: Druhá misijní cesta

            Libreto: „Navštivme opět svoje bratry…“

            Obsahem hry je samotné šíření křesťanství na druhé misijní cestě. Procestuje se plus mínus třináct měst a v každém je třeba překonat specifické překážky. Jsou to stanoviště v přírodě. Ze stanovišť se vybere, některé se určitě změní.

Silie: klání na meče

Kilikie: Hledání věřících naslepo – devět klacků a šátek na očích.

Derbe: Hledání lístečků.

Frygie: poznávačka osobnosti z Písma

Galacie: text na zapamatování

Mysie: napsat zapamatovaný text

Mythuminie: dobývačka

Troas: lovení rybiček v potoku

Makedonie: brodění přes vodu do Thrákie

Filipy: cíl

 

Pondělí odpoledne 1.8.: Pavel ve Filipech

            Zápletka: Ve Filipech se kázání moc neujalo, nicméně se obrátila Lydie a jedna otrokyně po nich pokřikuje, že jsou proroci pravého Boha. Pavel z ní vyžene prorockého ducha, čímž připraví o kšeft její majitele. Ti ho dají zavřít. Je třeba Pavla a Silase osvobodit.

            Nejdříve se odebere jeden člověk ze skupinky – zajatec (nejmenší). Družinky se vydají za Lydií, která jim dá první azimut. Po cestě skupinku čekají tři strážní, kteří budou cestu komplikovat. Na konci skupinka přednese obhajobu, kterou si po cestě vymyslí. Celý běh je na čas.

 

Úterý 2.: Velká je efezská Artemis!

Scénka – Pobouření v Efezu – skutky 19,

Hra – boj o chrámy efezské Artemis

Na louce vyznačíme 6 obdélníků? (možná míň) dlouhých 4 širokých 2 m? (možná větší). To budou chrámy. Chrámy obsadí dvojice jedné skupinky. V chrámu bude zásoba STŘELIVA. Na dvanáct obránců podnikne útok 24 útočníků (za předpokladu, že každá skupinka má 6 členů). Útočníci mají na začátku hry, jen dvě hadrové koule (STŘELIVO), protože si při hře můžou brát střelivo spadlé na zem. Kdo je zasažen poprvé, je jen zraněný, a nemůže používat jednu ruku. Kdo je zasažen podruhé, nesmí používat jednu nohu, a na třetí zásah hráč vypadá ze hry. Na konci se role družinek vymění. Ten kdo střežil chrám bude teď útočit a naopak. Číselnou převahu útočníků vyrovnává pravidlo, které dovoluje obráncům pevnůstek, aby se chránili před střelami štítem.

Jako štíty lez použít poklice z kuchyně, nebo staré lepenkové krabice. Obránce chrámu, kterému došlo střelivo může podniknout výpad z chrámu pro munici ležící okolo, ale dokud se pohybuje mimo chrám nesmí používat štít.

Útočníci mohou útočit na sebe navzájem. Je na nich, jakou si zvolí taktiku. Vyhrává družinka, jejíchž člen vstoupí do chrámu, v momentě, kdy jsou obránci pobyti. Pokud je obránce zasažen, napotřetí, vypadává ze hry a odchází mimo hrací pole.

 

Středa 3.8.: Útoky sikkariů

Téma: Pavel se vrátil do Jeruzaléma, byl zatčen a skupina sikkariů ho chce zabít na cestě do Caesareje.

 

Popis hry: Pavel (Bizon) má svázané ruce a zavázané oči a jeden nesmrtelný ho vede. Dvě skupinky jsou oddíl legionářů, který ho eskortuje do Caesareje. Ostatní jsou sikkariové, kteří se Pavla snaží zabít. Pavla může zabít jen jeden z každé skupinky – hlavní vrah, který je označen červeně. K vraždě Pavla ale potřebuje speciální dýku. Tu mu musí předat ostatní sikkariové. Hlavní vrah navíc může zabíjet i členy eskorty. Ti mají za pasem šátky – životy – a po jejich zcizení si musí zaběhnout pro nové. Podobně smrtelní jsou i obyčejní sikkariové, ti fasují životy i dýky u mobilních zdrojů. Sám hlavní vrah je smrtelný až tehdy, když drží dýku. Nejvíce bodů je za ukořistěnou dýku a za pobodání Pavla, jeden bod je za sebrání života.

 

Čtvrtek 4.8.: Cesta do Říma

Motto: Pavel se odvolává k císaři: ,,Stojím před císařským

soudem, kde mám být souzen. Proti Židům jsem se v ničem neprovinil, jak i ty dobře víš. Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obviňují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři. ,, Nato Festus promluvil se svými rádci a pak odpověděl: ,, K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. ,, Pavla tak čeká náročná cesta po moři do Říma.

 …Pavel je varoval: ,, Mužové, vidím, že plavba bude spojena nejen s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. ,,

 

Schopnosti a dovednosti: orientace v přírodě, dobrá paměť, manuální zručnost,

Pomůcky: buzola (pro každou skupinku 2), vlajky (pro každou skupinku 2), kartičky papíru A6, obvazový materiál, lana nebo uzlovačky, vzduchovky, šišky..

 

Cíl: dostat se po moři do Říma (obtížný a životu nebezpečný orienťák)

 

Pravidla hry: Každá skupinka se rozdělí na 2 družiny, které představují účastníky (námořníky) plavby do Říma. Jeden z nich je Pavel, ostatní jsou vojáci. Vyrobí si vlastnoručně tři  různé vlajky do skupinky. Po pravidelných intervalech 5 min vyplouvají se zásobami peněz a jídla (tj. kartičkami, jejichž platnost je časově omezená) z Jeruzaléma daným směrem (azimutem a vzdáleností) pod jednou z vlajek, které si vyrobili (ostatní mají zatím schované). Dorazí do prvního přístavu Sidon, kde si mohou doplnit zásoby a nemusí. Změní směr (a Pavel si začíná připravovat obhajobu – naučí se zpaměti stanovištěm po jednotlivých stanovištích, počínaje tímto, text: ,, Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše: ,Jdi k tomuto lidu a řekni mu: budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší , srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím. Jestli nebudou znát přesné znění části obhajoby z předešlého stanoviště, musí se tam vrátit a opravit se.) a pokračují kolem severního pobřeží Kypru – další stanoviště až dorazí do Myry, kde musí přestoupit na loď, která pluje do Itálie (zanechají tu vlajku), doplní popř. zásoby jídla. Plují na  ostrov Kréta do místa poblíž Lasaia, které se jmenuje Dobré přístavy. Zde se musí rozhodnout většinou hlasů, jak budou pokračovat: 1) podle Pavla zůstat v přístavu přes zimu, jinak bude plavba spojena s velkou škodou pro náklad i loď a ohrozí i jejich životy, nebo 2) věřit více kormidelníkovi a důstojníkovi a vydat se do Foiniku, neboť zdejší přístav není vhodný k přezimování.

 Varianta 1) = ztráta 15 min a pak vyrazí směrem A. Na dalším stanovišti je čeká houf pronásledovatelů, kterým musí zaplatit urč. obnos peněz, aby Pavla zachránili – jestliže nemají, musí si je vydělat (angličáky, kliky…). Mají-li nazbyt, mohou si pořídit střelné zbraně proti pirátům. Na dalším stanovišti je totiž přepadnou a musí se bránit – střelbou ze vzduchovky nastřílet 50 b, šiškou se trefit 10x do kmene stromu. Příští místo zastavení je již italský přístav Regium, odkud se vydají přímo do Říma.

 Varianta 2) = vyrazí směrem B do Foiniku, kde mají přezimovat, ale pobřeží ostrova se zvedl vítr a odvál je na širé moře a stále sílil, že museli stáhnout plachty. Další stanoviště – vítr zmítá lodí tak, že musí odhodit všechen náklad i zásoby jídla a není tak jisté, jestli přežijí – najdou další stanoviště, kde doplní zásoby. Další stanoviště - zatím jsou naživu, ale musí odhodit i lodní výstroj a všechny peníze. Další stanoviště – přistávají na mělčině na ostrově Malta, kde doplňují zásoby = Pavel uzdravuje nemocné – zkouška z první pomoci). Další stanoviště Řím.

Doba přípravy: 2 h

Čas hry: 3,5 hodiny

 

 

Pátek 5.8.: Návrat zbloudilých ovcí

            Zápletka: Žeň byla sice hojná, ale některá zrna padla na cestu a vítr je odvál. Třetina získaných křesťanů odpadla tu k modlám, tu k bludným učením a je třeba je získat zpět.

            Úkol: Skupinky se vydají k jednotlivým hrstkám zbloudilých a budou muset splnit úkoly, kterými odpadlé duše zachrání. K přesvědčivosti ovšem patří oběť, proto se na každém stanovišti obětuje jeden ze družinky – ten je vzat stranou a má na výběr: Buď zachrání asi padesát duší ze své skupinky, nebo sto z jiné, nebo sto padesát z ještě jiné. Buď tedy prospěje své družince, ale málo, nebo jiné, zato pořádně. Ve skutečnosti se bude počet obnovených duší přičítat vždy jeho vlastní skupince, správná volba tedy je zachránit co nejvíc duší (to každopádně). Po této volbě může skupinka pokračovat, ale už bez obětovaného člena, který činí svou oběť (řeší úkol). Pointa: Na závěr se ukáže, že zachráněné duše se připočítají vlastní skupince – a proto, jak říkal Ježíš: První budou posledními a poslední prvními. Drsnější varianta – tu jsme zvolili my – duše, které člověk zachrání pro slávu vlastní obce (tedy 50) se nepřičítá. Aby bohatým bylo dáno a chudým se vzalo i to málo, co mají.

            Popis: Bude šest stanovišť, nejlépe dobře známých z předešlých her. Každá skupinka odejde na své stanoviště (s vedoucím). Tam si vedoucí vezme první dva (předem vybrané) a ti projdou zkouškou „obětavosti“. Je žádoucí, aby zbytek hráčů neznal povahu zkoušky (proto ono rozdělení). Tím získají pozici dalšího stanoviště pro svoji skupinku, která pokračuje dál bez nich. Dva zůstanuvší řeší zašifrovanou zprávu, či jiný úkol po jejímž rozluštění dostanou souřadnice dalšího stanoviště i oni. Totéž se stane na dalším stanovišti, jen s jinou dvojicí hráčů. I ta řeší svůj rébus, ale nesmí opustit stanoviště než je doženou členové družinky z prvního stanoviště. Na třetím stanovišti se všichni opět sjednotí a pokračují společně po zbylých třech stanovištích. Dorazit do tábora se všemi částmi zprávy jako první je vítězství pokladovky. Vítězství CTH však silně závisí na obětavosti hráčů.

            Rébus byl tento: Citát z evangelia končící slovy: A tak mnozí první budou posledními a mnozí poslední prvními, byl zašifrován ve formě: „Mt 19,23-30“ do textu „Matoušovo evangelium, devatenáctá kapitola, třiadvacátý až třicátý verš“ do šifry „Známý/ běhá/ sám/ hádává/ kolikrát/ papoušek ˇ/ říkání/ odpolední/ zívání// … což rytmicky odpovídá slovům morseovky --/*-/-/---/**-/***ˇ/---/ ***-/---// atd. V pravou chvíli je dobré jim poradit.

 

IV. Doplňkové, průběžné hry

1) Lovení bobříků (viz příloha bobříci.doc) každý za 20 b.

2) Znalosti a dovednosti – celá tabulka nejrůznějších úkolů, přiměřeně ohodnocených

3) Napsání Pavlova listu – každá skupinka své obci, další v pořadí po těch kanonických - 20-60 bodů, podle kvality